referensuppdrag

Vår ambition är att alltid hitta den bästa lösningen på kundens problem. Här är några exempel på vad vi har gjort för våra kunder

Naturvårdsverket

Tekniskt Produktionssystem för klimatrapportering

Zenon har varit med och utvecklat ett system för sammanställning av Sveriges klimatrapportering. Systemet hanterar insamling, aggregering och presentation av utsläppsdata i luften. Systemet är en databasdriven applikation där ett antal myndigheter samarbetar med att ta fram underlag för den nationella klimatrapporteringen som i slutändan ska delges FN. Systemet baserar sig på en multidimensionell modell där data taggas utifrån ett  antal attribut som alla blir sökbara.

 

Idag har Zenon ansvar för support, förvaltning och vidareutveckling av systemet.

 

Natur-kvadrat
2560px-Stockholm_city_station_July_2017_01

SL Citybanan

Förstudie IT-arkitektur

Citybanan är en 6 kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm, med två nya pendeltågsstationer. Citybanans övervakningssystem samlar in och övervakar ca 40.000 variabler från bl a 67 rulltrappor, 27 hissar, 100 Belysningssystem, 144 automatiska trafikantdörrar längs plattformarna mm.

Traditionellt har SL:s ”spärrkiosker” varit utrustade med elektromekaniska paneler för övervakning och styrning av rulltrappor, hissar, dörrar, belysning, spärrar mm. Inom Program Citybanan har en ny generation webb-baserade touchpaneler tagits fram. Zenon står för IT-arkitektur, lösningsarkitektur samt implementation av realtidsegenskaperna.

Zenon gjorde en förstudie gällande en ny IT-arkitektur för larminsamling och övervakning av anläggningarna på uppdrag av SL:s strategiska IT-enhet. Resultatet av förstudien har varit vägledande för utveckling av ”horisontell och vertikal integration” samt användning av webb-teknik kopplat till Scadasystem inom Citybanan. Samtidigt har aggregering av information från flera Scadasystem från olika trafikslag införts.

SCADA-system: Supervision, Control And Data Aquisition. Systemtyp som används främst inom processindustri och fastighetsautomation.

OPC UA (opcfoundation.org) är en modern branschstandard för informationsutbyte inom Scada (horisontellt) och mellan Scada och överordnade system (vertikalt).

Invisense

System för mätning av fukt i byggnadsmaterial

InviSense utvecklar en unik lösning för att ta reda på om en byggnad är fuktskadad eller ej och dessutom kunna avgränsa omfattningen. Fram till idag har det inte varit möjligt att göra motsvarande mätningar utan att göra åverkan i konstruktionen. InviSense extremt tunna (mindre än 0,1 mm) fuktsensor placeras på fuktkänsliga ställen där man vill mäta den relativa fuktigheten.

På så sätt kan man enklare och tidigare upptäcka läckage/fukt och fatta rätt beslut om renovering eller annan åtgärd behövs eller inte.

Under hösten 2019 tog Zenon över underhåll och vidareutveckling av mjukvara för webapplikation, mobilapp och firmware för fuktscanner. Zenon har också genomfört en migrering av backendsystem från en lokal molntjänst till AWS Cloud. 

Invisense-scanner-1
sensor_fjader-red
lightning-strike-on-city-1114688

 Blixtvakt

På midsommarafton 2015 lanserade Zenon den första versionen av den egenutvecklade tjänsten Blixtvakt för webben och för iOS. Blixtvakt är resultatet av många års erfarenhet av att utveckla väderrelaterade tjänster, nyfikenhet på ny teknik samt drivkraften att utforska gränserna för egna idéer. 

Sedan dess har iOS-appen fått sällskap av en motsvarighet för Android, mer och mer avancerad funktionalitet har implementerats och antalet användare har överstigit alla förväntningar. Blixtvakt-appen har under senare års sommarmånder toppat listorna på marknadsplatserna för både iOS och Android.

Grundkonceptet i Blixtvakt handlar om att varna användare när de befinner sig i närheten av ett pågående blixtoväder. Med hjälp av realtidsinsamling av blixtdata samt kännedom om användarens position så meddelas användaren om avståndet till ett blixtnedslag inom några få sekunder från att det inträffar.

Blixtvakt drivs som en gratistjänst för allmänheten men nyttjas även av professionella aktörer såsom räddningstjänster och skogsägare för att undvika bränder.

www.blixtvakt.se